Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner til Klimasats i 2021.
Foto: Shutterstock

Kr. 100 mill. i klimasatsmidler skal deles ut i 2021

Kommuner/fylkeskommuner: gikk dere glipp av hovedsøknadsfristen 15. februar? Merk at det for noen typer tiltak er flere muligheter!

Formålet med Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats er å fremme klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. Ordningen skal bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i sine aktiviteter ved å gi tilskudd til prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Videre skal ordningen bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører.

Støttesum: 200 000 - 7,5 mill. kroner (inntil 50 % av kommunens kostnader for klimatiltaket).

Gjenstående søknadsfrister 2021: 15. mai, 15. august, 15. november

Det kan søkes støtte til:

  • Merkostnader for klimatiltak i konkrete anskaffelser/innkjøp
  • Tidlig kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • Ladepunkter, kun for kommuner som har fått lite eller ingen støtte til dette tidligere

Tildelingskriteriene er krav som må oppfylles for at søknadene skal bli vurdert:

  • Tiltaket skal være politisk forankret i kommunen. Kommunen må sørge for at tiltaket det søkes støtte til har en solid forankring hos kommunepolitikerne. Forankringen kan være i vedtatt plan, tilhørende handlingsplan, økonomiplan eller enkeltvedtak i kommunestyret, formannskap eller politisk komité. Også forankring i andre politisk vedtatte styringsdokumenter, for eksempel klimabudsjett, godtas.
  • Tilskuddet skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak får ikke støtte. Tilsvarende gjelder tiltak som følger direkte av lov og forskrift.
  • Kommunen må bidra med egeninnsats. Tildelt støtte kan kun dekke deler av finansieringsbehovet. Det må foreligge finansieringsplan som viser hvordan kostnadene til investering og drift planlegges dekket.

Kilde: www.miljodirektoratet.no

Ta kontakt med oss i Eta Energi så kan vi hjelpe dere å identifisere relevante prosjekter, kartlegge tiltak i bygg og tekniske anlegg, samt utforme søknad.

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder
Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør