Industri

Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.

Rør med klemmer

En av de største barrièrene for å realisere energieffektiviseringspotensialet i industrien er mangel på bevissthet. Industrivirksomheter kan ha for liten kjennskap til hvor mye, hvor og når energi nyttes. Da blir det også vanskelig å avdekke potensialet for effektivisering og omlegging. Iverksetting og implementering av energiledelse hvor energi settes på agendaen, og hvor energiarbeidet systematiseres, er derfor et av de rimeligste og mest effektive tiltak som kan igangsettes i industrien.  

Når organisasjonen har oppnådd økt bevissthet og en har oversikt over energibruken vil mål kunne defineres og tiltak iverksettes. Dette både innen effektivisering og innen omlegging til fornybare, grønne løsninger.

Sikker og stabil leveranse av energi med høy kvalitet tas gjerne for gitt. Elektrifisering med påfølgende press på overførings- og distribusjonsnettet kan imidlertid resultere i kapasitetsutfordringer. En kan i fremtiden derfor ikke ta for gitt at den høye leveringssikkerheten vårt moderne samfunn har gjort seg avhengig av vil vedvare. Gjennom riktig oppbygging av energianlegg, bl.a. ved energifleksible løsninger, kan økt leveringssikkerhet oppnås. Økt sikkerhet for leveranse og kostnadsoptimalisering oppnås i tillegg gjennom oppbygging av energiportefølje med kjøp av energifordelt på flere ulike kontrakter.

Det forventes av ansvarsbevisste virksomheter idag at de tar klima- og miljøutfordringene på alvor, og at det arbeides kontinuerlig med reduksjon av klimagassutslipp. Mange har også sett at dette bedrer lønnsomheten.

Våre rådgivere hjelper industrien til å bli mer lønnsom – og grønnere.

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder
Bilde av Sigurd Kjærandsen
Sigurd Kjærandsen
Energiintegrator / Faglig Leder
Bygg
Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.
Les mer...
Havnæringer
Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.
Les mer...
Større bygninger
Vi har kompetansen for å utføre energi-merking på alle typer bygg og tekniske anlegg.
Les mer …
Eneboliger
Våre konsulenter hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.
Les mer …
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.